Lượt xem: 56

Kiểm dò phân công học kỳ 1 năm học 2020-2021


Thông tin tài liệu

Kiểm dò phân công học kỳ 1 năm học 2020-2021

Giới thiệu:

Kính gửi CB, GV.

- Gửi đến các đc phân công các giai đoạn từ đầu năm học đến nay (file đính kèm). Các GV là Tổ phó chuyên môn được hưởng 01 tiết/tuần (Các GV được tô đỏ là có thay đổi so với phân công gửi trước đây).

 - Đề nghị TTCM, GV kiểm dò kỹ. Mọi sai sót báo cáo trực tiếp đc Nguyệt Minh.  

Trân trọng.